Slimme gemeenten

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten zij echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen nu nog heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken of uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn. Smart-city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Gemeenten kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken.

Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer

Een slimme gemeente wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van stikstofbeleid, duurzaamheid en ouderenzorg. Om die doelstellingen te halen, zetten slimme gemeenten een keten van technologie in: sensoren, het Internet der Dingen, Big Data en Artificial Intelligence. Waar eerst slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, ook in Nederland.

Naarmate de omvang van de steden groeit, doen de uitdagingen voor steden dat ook. Denk alleen maar eens aan milieudruk door bevolkingsdichtheid. Het toenemende bewustzijn van klimaatverandering en de kwetsbaarheid van steden voor extreme weersomstandigheden. Luchtkwaliteit is ook een steeds belangrijker aspect van stedelijke omgevingen en gezondheidszorg.

Een slimme gemeente zet technologie en data in om haar doelstellingen te behalen. De essentie van een slimme gemeente is echter niet simpelweg een stad volgestouwd met nieuwe technologie. Het is vooral een stad waar de praktische behoeften en verwachtingen van inwoners worden vervuld. Bij een slimme gemeente worden daarom bewoners betrokken, vindt cross-sectorale samenwerking plaats én worden technologie en data gebruikt. Slimme steden hebben met elkaar gemeen dat ze hun diensten en activiteiten doeltreffender willen maken en maatschappelijke issues willen oplossen, onder meer op gebieden als gezondheid, klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie en vervoer.

De kunst en kracht is het onderling verbinden van netwerken

Voor plattelandsgemeenten is het zaak te zorgen voor goede internetverbindingen. Iedereen die daar lang comfortabel wil blijven wonen is voor (zorg)communicatie afhankelijk van snel internet. Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie succesvol organiseren en/of succesvol in de markt zetten. De kunst en kracht is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd traject kan worden aangeboden.

Landelijke woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Ouderenbonden, Omroep Max, Rode Kruis, Humanitas, Zonnebloem en LaCoTA) kunnen samen gemeentelijke Allianties voor Langer Comfortabel Wonen vormen. Samen kunnen zij er aan bijdragen dat gemeenten slimmer en inclusiever worden en daarbij o.a. effectieve aandacht besteden aan:

– Andere en nieuwe woonvarianten zoals tiny houses en vormen van Gemeenschappelijk Wonen, waaronder Virtuele Woongemeenschappen en Buurgemeenschappen. (Zie voor meer info Gemeenschappelijk Wonen)

– Inclusieve wijken. (Zie voor meer info Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities)

– Tegengaan van eenzaamheid. (Zie voor meer info Special: Gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid)

– Woningen met Zorgzekerheid. (Zie voor meer info Woningen met Zorgzekerheid)
 

Wim Kromwijk belicht iedere editie een aspect van Anders, Actief en Comfortabel Wonen in een kleine woning. Wim is directeur van LaCoTA, een inkoopcoöperatie op het gebied van anders, actief en duurzaam wonen. Kernbegrippen daarbij zijn buurgemeenschappen, participatie, veiligheid, personenalarmering, domotica, (digitale) mantelzorg, WMO en het opzetten van een open standaard voor een landelijk werkend mantelzorgprogramma. Dit alles om met moderne slimme thuistechnologie langer comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. LaCoTA geeft op haar website en in haar nieuwsbrief veel informatie over mantelzorgwoningen, gemeenschappelijk wonen en comfortabel wonen. Wie een vraag heeft aan Wim kan hem mailen: info@andersenactiefwonen.nl

Het artikel is te lezen op pagina 49 in editie 7 van Klein Wonen Magazine